ЭЫДҰ есебі

07.12.2020

ЭЫДҰ есебінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясына (бұдан әрі - БҰҰ КӨНК)  процестерінің контексінде дамушы елдер үшін дамыған елдер ұсынған және тартқан 2013-2018 жылдарға климаттық қаржыландырудың жылдық көлемі туралы ақпарат ұсынылған.

Бұл есеп  климаттың өзгеруі салдары және оған бейімделуді еңсеру бойынша 2020 жылы  дамушы елдерге көмек үшін жолданған,100 млрд АҚШ долларын тарту арқылы БҰҰ КӨНК мақсаттарына қол жеткізу прогресіндегі ЭЫДҰ-ның үшінші  бағалауы болып табылады.

Талдау төрт бөлек компонентке негізделген:
 • дамыған елдерде климаттың өзгеруіне қарсы күресті екіжақты мемлекеттік қаржыландыру;
 • дамыған елдерге қатысты, климаттың өзгеруіне қарсы күресті көпжақты мемлекеттік қаржыландыру;
 • дамыған елдер климатқа байланысты ресми түрде берген экспорттық кредиттерді;
 • климат саласындағы екіжақты және көпжақты мемлекеттік қаржыландырумен тартылған жеке меншік қаржыландыру.
Осылайша, есепте ұсынылған деректер дамушы елдердегі климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимылдарды қаржыландырудың толық құнын қамтымайды. Атап айтқанда, олар «оңтүстік-оңтүстік» желісі бойынша ішкі және мемлекеттік климаттық қаржыландыруды, дамушы елдердің үлесіне тиесілі көпжақты климаттық қаржыландыруды, сондай-ақ жеке қаржыландыруды алып тастайды.

Жиынтық үрдістер

Дамыған елдер дамушы елдер үшін ұсынған және тартқан Климаттық қаржыландыру 2018 жылы 78,9 млрд АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылғы  71,2 млрд АҚШ долларынан 11%-ға артық.

2016-2018 жылдар кезеңінде климаттық қаржыландыру 22% - ға өсті, 2016-2017 жылдар кезеңінде (58,6 млрд.АҚШ долл. дейін 71,2 млрд.АҚШ долл.) және 2017-2018 жылдар кезеңінде 11% - ға өсті.

1-диаграмма. 2013-2018 жылдағы климаттық қаржыландыру

 

Есепте дамыған елдерден мемлекеттік климаттық қаржыландыру 2018 жылы 62,2 млрд. АҚШ долларына жетті деп көрсетілген. . Екіжақты мемлекеттік климаттық қаржыландыру 32,7 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 21% - ға артық, Ал дамыған елдерге жатқызылған көпжақты мемлекеттік климаттық қаржыландыру 29,6 млрд.АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 8%-ға артық. Жеке Климаттық қаржыландыруды тарту деңгейі аса өзгерген жоқ, 2017 жылғы 14,5 млрд. АҚШ долларымен  салыстырғанда, 2018 жылы 14,6 млрд АҚШ долларын құрады. . .

Климаттың өзгеруіне байланысты экспорттық кредиттер шағын болып қалды және 2,1 млрд. АҚШ долларын құрайды, бұл жалпы климаттық қаржыландырудың 3% - ынан аз.

Есепте 2018 жылы климаттың өзгеруіне қарсы күресті қаржыландырудың жалпы сомасының 70% - ы климаттың өзгеруінің салдарын жұмсарту жөніндегі қызметке, 21% - ы бейімделуге, ал қалған бөлігі кешенді іс-шараларға бағытталғандығы көрсетілген. Климатты қаржыландырудың жартысынан көбі экономикалық инфрақұрылымға - негізінен энергетика мен көлікке бағытталған, ал қалған бөлігі ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік инфрақұрылымға, әсіресе сумен жабдықтау мен санитарияға жұмсалады.

Секторалдық бөлу

Энергетика секторы, сондай-ақ көлік және сақтау секторы 2016-2018 жылдары дамыған елдер ұсынған және тартқан климаттың өзгеруіне қарсы күресті жалпы қаржыландыру тұрғысынан мақсатты сектор болды.

Орташа жылдық деңгейде 23,8 млрд.АҚШ долларын құрады, энергетикаға климаттық қаржыландыру орташа үш жылдық көрсеткіштің 34%-ын құрады .
 • энергетика - 23,8 млрд.АҚШ доллары, 34%
 • Көлік және сақтау - 9,7 млрд.АҚШ доллары, 14%
 • ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау - 6 млрд.АҚШ доллары,  9%, сумен жабдықтау және кәріз - 2 млрд.АҚШ доллары, 7%
 • банктік және іскерлік қызметтер - 3,4 млрд. АҚШ доллары, 5%
Басқа секторлар үшін климаттық қаржыландыру, негізінен қоршаған ортаны жалпы қорғауды, денсаулық сақтауды, білім беруді, басқа да әлеуметтік инфрақұрылымды және көп салалы секторды қоса алғанда, үш жылдық кезең ішінде жылына орта есеппен 13,4 млрд, АҚШ долларын (19%) құрады. . Қалған 11% үшін  (7,9 млрд.АҚШ доллары) орташа үш жылдық көрсеткіштен бенефициарлар секторы көрсетілмеген. .

Климаттық бағыттағы әртүрлі секторлардағы климаттық қаржыландыру бөлінісінде жұмсарта қаржыландыру  энергетика секторларында айқын басым (96%):
 • энергетика (96%)
 • көлік және сақтау (88%)
 • кен өндіру өнеркәсібі және құрылыс (82%)
 • банктік және іскерлік қызметтер (79%).
Керісінше, бейімделу қаржыландыруы сумен жабдықтау мен санитариядағы ең үлкен үлесті құрайды (63%):
 • сумен жабдықтау және санитария (63%)
 • ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау (52%)
 • әлеуметтік инфрақұрылым (44%)
 • өтпелі қаржыландыру маңызды рөл атқарған секторларға жалпы қоршаған ортаны қорғау (39%)
 • ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау (20%)
 • басқалар (17%)
Энергетикалық секторға 2016-2018 жылдары дамыған елдер ұсынған климаттық қаржыландырудың жалпы көлемінің 34% - ы тиесілі болды, бұл барлық секторлардың ішіндегі ең жоғары үлес болып табылады. Орташа алғанда бұл 23,8 млрд.АҚШ долларын құрады, оның ішінде:
 • 12,5 млрд. АҚШ долл.  (53%) жаңартылатын көздерден, атап айтқанда, күн, жел және гидроэнергетикадан энергия өндіру жөніндегі мақсатты жобаларды құрайды;
 • 1,2 млрд.АҚШ доллары  (5%) негізінен негізінен табиғи газбен жұмыс істейтін электр станциялары, гибридті электр станциялары және қалдықтармен жұмыс істейтін электр станцияларын қоса алғанда, таңдалған жаңартылмайтын көздерден мақсатты энергия өндіруді құрайды. Көмірмен байланысты қаржыландыру осы мәліметтерден толығымен алынып тасталды;
 • 2,2 млрд.АҚШ доллары (9%) энергияны (электр және газ) бөлуге бағытталған;
 • 7,8 млрд.АҚШ доллары  (33%) энергетикалық саясатпен, тиімділікпен немесе энергетикалық сектордағы анықталмаған қызмет түрлерімен байланысты («жалпы энергетика» деп аталады).
23,8 млрд. АҚШ долл. жылына орта есеппен 61% - ы мемлекеттік климаттық қаржыландыруға, негізінен қарыздар (мемлекеттік қаржының 84% - ы) және аз дәрежеде гранттар (13%) және акционерлік капитал түрінде келді.
 • 2% - инвестициялар
 • 33% - жеке сектордан тартылғандар
 • 6% - ресми қолдау көрсетілетін экспорттық кредиттермен байланысты.
Жалпы, энергетикамен байланысты климатты қаржыландырудың 96% - ы климаттың өзгеру салдарын жұмсартуға бағытталған.

Азия энергетикамен байланысты климатты қаржыландырудың ең үлкен үлесін (46%) алды. Бұл негізінен оңтүстік және шығыс Азияға бөлінетін үлкен сомаға байланысты. Африка мен Америка бөлінген қаражаттың төрттен бір бөлігін құрады (сәйкесінше 26% және 22%).

2016-2018 жылдары дамыған елдер ұсынған және жұмылдырған климаттық қаржыландырудың бенефициар аймақтарын географиялық бөлу.
 • Азия - 30, млрд. АҚШ долл. (43%)  
 • Африка - жылына 17,3 млрд. АҚШ долл., (25%)
 • АҚШ  -  жылына 12 млрд. АҚШ долл. , (17%)
 • ЕО/ЕЭА-ға кірмейтін Еуропа - 2,4 млрд. АҚШ долл. (4%)
 • Мұхит - жылына 0,5 млрд. АҚШ долл. (1%) 
Орташа табысы бар елдер 2016-2018 жылдары климаттық қаржыландырудың негізгі алушылары болды.

Екі жақты мемлекеттік климатты қаржыландыру негізінен табысы орташа деңгейден төмен елдерге бағытталған, ал көп жақты мемлекеттік климатты қаржыландыру және тартылған жеке қаржыландыру табысы орташа деңгейден төмен елдер мен табысы орташа деңгейден жоғары елдер арасында біркелкі бөлінеді.

Климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін жеке қаржыландыруды тарту

ЭЫДҰ жеке сектордан тартылған сомаларды өлшеу үшін, оның ішінде климаттың өзгеруімен күресу үшін халықаралық стандарт әзірледі. Жұмыс бірнеше жылдар бойы, дәйекті зерттеулер, мүдделі тараптармен консультациялар, сауалнамалар, әдіснамалық әзірлемелер және енгізулерді іске асыру арқылы жүргізілді.
Дамыған елдерге жатқызылған (климаттық және климаттық емес қаржыландыруды қоса алғанда) тартылған жеке қаржыландырудың жалпы көлемі 2016 жылы тұрақты болып қалды (32,4 млрд.АҚШ долл.) және 2017 жылы (33,1 млрд.АҚШ долларына жетіп, едәуір ұлғайып,42,6 млрд.2018 жылы АҚШ долларын құрады (өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 29% - ға өсті).

ЭЫДҰ жинайтын деректер жеке қаржыландыруды тартуға арналған тетіктерді ажыратуға мүмкіндік береді. Осылайша, есепте кепілдіктер, синдикатталған қарыздар, ұжымдық инвестициялау тетіктеріндегі акциялар (CIV), компаниядағы тікелей инвестициялар немесе арнайы мақсаттағы механизмдер (SPV), несие желілері және қарапайым бірлесіп қаржыландыру тетіктері арасында айырмашылық жасалады.

2016-2018 жылдар аралығында жеке климаттық қаржыландырудың көп бөлігі компанияларға немесе SPV-ге тікелей инвестициялар есебінен тартылды.
 • SPV 43%
 • кепілдік 23%
 • синдикатталған кредиттер 14%
 • 2016 жылдан 2018 жылға дейін кепілдіктер 15%- 31%
 • синдикатталған қарыздар 7%-19%
Керісінше, SPV компанияларына немесе арнайы мақсаттағы тетіктерге тікелей инвестициялар арқылы тартылған жеке климаттық қаржыландыру үлесі 2016 жылғы 54% - дан 2018 жылы 33% - ға дейін төмендеді. Сонымен қатар, Civ-тегі акциялар арқылы тартылған жеке климаттық қаржыландырудың үлесі және бірлесіп қаржыландыру үш жылдық кезеңде салыстырмалы түрде қарапайым болып қалды (сәйкесінше 4% және 6%). 2016 жылы да, 2017 жылы да 13% құрайтын кредит желілері 2018 жылы айтарлықтай төмендеді, тек 6%-ды құрады.

Дамыған елдердің 2016-2018 жылдары тартқан климаттың өзгеруіне қарсы күресті жеке қаржыландырудың 93% - дан астамы салдарларды жұмсартуға бағытталған. Бейімдеу және сектораралық қаржыландыру 3% - дан 4% - ға дейін болды. Жұмсарту, бейімделу және сектораралық қаржыландырудың тиісті салыстырмалы үлестері әр үш жыл сайын бірдей болды.

Жеке қайырымдылық қорлары дамушы елдердегі климаттың өзгеруіне қарсы іс-шараларды қаржыландырудың жаңа көзі болып табылады. Бұл ұйымдар жеке көздерден қаржыландырылатындықтан (мысалы, ауқатты жеке тұлғалар мен компаниялардың қайырмалдықтары, инвестициялардан, роялтиден немесе лотереядан түскен кірістер), олар ұсынған климаттық қаржыландыру осы есепте мемлекеттік климаттық қаржыландыру көлемінде ескерілмейді. Мұндай қорлардың қаржылық қызметі, әдетте, мемлекеттік климатты қаржыландыру шараларымен байланысты емес болғандықтан, олар тартылған жеке қаржыландыру компонентіне қосылуы екіталай.

Мұнда ұсынылған ақпарат Даму мақсатында жеке қайырымдылыққа қатысты ЭЫДҰ-ның дамуға жәрдемдесу комитетінің жаңа статистикасы негізінде дамыған елдердегі штаб-пәтерлері бар қайырымдылық қорларынан климатқа байланысты қаржы қаражатын бөлу туралы түсінік береді. . 2018 жылы дамушы елдерде жұмыс істейтін отыз үш ірі қор Климаттың өзгеруіне байланысты қаржыландыруға (дамумен байланысты 6,9 млрд. АҚШ долларын құраған қорлардың міндеттемелерінің 8%-нан) 0,6 млрд.  АҚШ долларын ұсынды. . 2017 жылдан бастап қолжетімді және рио-де-жанейро маркерлерінің әдіснамасы негізінде жиналған деректер 2017-2018 жылдары қорлар бейімделуден (13%) гөрі зардаптарды жеңілдетуге (53%) көбірек көңіл бөлгенін, ал екі мақсатқа қол жеткізуге бағытталған сектораралық іс-шаралардың үлесі 34% - ды құрағанын көрсетеді.

Бұл қаражат негізінен ҮЕҰ, ғылыми-зерттеу институттары және басқа арналар арқылы жүзеге асырылатын жобалар мен бағдарламаларды қолдайтын гранттармен (46%), сондай-ақ климат саласында жұмыс істейтін азаматтық қоғам ұйымдарының жалпы қолдауымен (46%) байланысты. Техникалық көмек пен әлеуетті арттыру орташа жылдық инвестициялардың шамамен 2%, ал бағдарламалық инвестициялар 1% - дан аз болды. Секторларға келетін болсақ, климаттың өзгеруіне қарсы іс-қимыл қорларын қолдау, ең алдымен, таза энергия мен тұрақты ауыл шаруашылығына, сондай-ақ климатты басқаруды қоса алғанда, кең экологиялық саясатқа бағытталған.
Қарау саны: 4582
Сақталған: 08.12.2020
Таратылымға жазылу

Сайттың саясаты
Сайт материалдарымен жұмыс жасаған кезде дереккөзге міндетті түрде гиперсілтеме жасай отырып, мәтінді пайдалануға рұқсат беріледі. Сайттың редакциясы мақалалар авторларының пікірімен әрқашан келісе бермейді.


     ©2023 Барлық құқықтар сақталған.
... күте тұрыңыз

Хорошая погода, не так ли?

Таратылымға жазылу


Операция сәтті аяқталды.ҚАТЕ!